JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS

(Privatumo politika)

 1. PLANT-I-BOOST SIA, įm. k. 40203405788, Antonijas g. 5, Ryga, LV-1010, (toliau – Tvarkytojas, mes, mūsų) tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie renkami svetainėje www.meslolojums.lv, taip pat pateikiami popieriniu formatu.
 2. Pagal šiose nuostatose nurodytus tikslus ir tiek, kiek tai būtina, mes toliau tvarkome nurodytus Jūsų asmens duomenų rinkinius (kategorijas):
Asmens duomenų rinkinys 

 (kategorijos)

Aprašymas
Jūsų kontaktiniai duomenys Informacija, kad galėtume su Jumis susisiekti, gyvenamosios vietos adresas, adresas korespondencijai gauti, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Jūsų identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data.
Jūsų finansinių duomenų pateikimas Jūsų sąskaitos numeris banke, kreditiniai ir kiti įsipareigojimai, informacija apie kreditinių įsipareigojimų vykdymą ar nevykdymą, informacija apie darbo užmokestį ir kitas pajamas
Informacija, susijusi su Jūsų išsilavinimu ir šeima Informacija apie šeimą ir jos narius.
Informacija, susijusi su Jūsų profesine veikla Jūsų darbovietė, profesija, pareigos, veiklos tipas, darbo stažo trukmė.
Jūsų vizualiniai duomenys Jūsų nuotraukos, vaizdo įrašai su Jūsų dalyvavimu.

 

 1. Garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie aprašyti šiuose nuostatuose. Pateikdami tvarkyti asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad tai darote savo noru.
 2. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis mes visada iš anksto įvertiname, kokiais tikslais reikės juos tvarkyti.   Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei tai darome remdamiesi vienu iš toliau nurodytų pagrindų, t. y. Jūsų asmens duomenys tvarkomi:

 1. a) Jūsų kontaktiniai duomenys: kad galėtume į Jūsų el. paštą nusiųsti informaciją, susijusią su PLANT-I-BOOST SIA siūloma produkcija; kad susisiektume su Jumis telefonu arba telefonu nusiųstume informaciją, susijusią su PLANT-I-BOOST SIA siūloma produkcija;
 2. b) Jūsų identifikavimo duomenys: pirkimo sutarčiai parengti, sudaryti ir vykdyti;
 3. c) Jūsų finansinių duomenų pateikimas: Jūsų perkamajai galiai įvertinti, pirkimo sutarčiai parengti, sudaryti ir vykdyti;
 4. a) Informacija, susijusi su Jūsų išsilavinimu ir šeima: Jūsų perkamajai galiai įvertinti, pirkimo sutarčiai parengti, sudaryti ir vykdyti;
 5. b) Informacija, susijusi su Jūsų profesine veikla: Jūsų perkamajai galiai įvertinti, pirkimo sutarčiai parengti, sudaryti ir vykdyti;
 6. c) Jūsų vizualiniai duomenys: reklamos ir rinkodaros kampanijoms įgyvendinti;
 7. d) Jūsų asmens duomenys bus naudojami siekiant visapusiškai teikti Jums PLANT-I-BOOST SIA siūlomą produkciją;
 8. e) Asmens duomenys gali būti naudojami analizuojant mūsų siūlomų produktų ir paslaugų efektyvumą, situaciją rinkoje, vartotojus ir produkciją, tačiau analizės proceso metu Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.
 1. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis:

 • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 punkto a) papunkčiu (Jūsų sutikimu);
 • BDAR 6 straipsnio 1 punkto b) papunkčiu (siekiant įvykdyti sutartį);
 • BDAR 6 straipsnio 1 punkto f) papunkčiu (siekiant teisėtų mūsų interesų);
 • BDAR 6 straipsnio 1 punkto d) papunkčiu (siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus).
 1. Teisėti interesai

Mūsų teisiniai interesai – tai PLANT-I-BOOST SIA trąšų pardavimas, viešinimas ir platinimas.

 1. Asmens duomenų gavėjai

Tvarkant Jūsų asmens duomenis, jie bus perduoti paslaugų teikėjams, kurie mums teikia paslaugas: informacinių technologijų paslaugas, el. pašto pristatymo paslaugas ir pan. Patvirtiname, kad šie paslaugų teikėjai duomenis tvarkys tiek, kiek reikalinga mus aptarnaujant, užtikrinti bendradarbiavimą su Jumis dėl PLANT-I-BOOST SIA siūlomos produkcijos, taip pat parengti teisinius dokumentus, kurių gali prireikti sudarant sutartis ar parengiant kitus teisinius dokumentus, užtikrinti gyvybinių duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesų apsaugą. Teisės aktų nustatytais atvejais duomenys gali būti perduoti valstybinėms / teisėsaugos institucijoms, pavyzdžiui, tyrimo institucijoms, teismams, prisiekusiesiems teismo antstoliams ir kt.

 1. Asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek bus būtina anksčiau nurodytiems tikslams, susijusiems su PLANT-I-BOOST SIA siūloma produkcija, pasiekti, Asmens duomenys gali būti saugomi iki pirmiau minėtų veiksmų pabaigos, įskaitant galimus apskundimo terminus, bet po to jie bus ištrinami ir nebesaugomi. Jei Latvijos Respublikos įstatymuose ar kituose teisės aktuose bus numatytas privalomas duomenų saugojimas, bus laikomasi atitinkamų nuostatų. Užtikriname Jūsų asmens duomenų saugojimą Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje.

 1. Asmens duomenų tvarkymo saugumo užtikrinimas

Mes garantuojame Jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą imdamiesi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, užtikriname Jūsų asmens duomenų fizinę ir aplinkos kontrolę, ribodami prieigos prie Jūsų asmens duomenų teisę, įgyvendinami duomenų minimizavimą, perduodami Jūsų asmens duomenis užšifruotu būdu, užtikriname kompiuterinių tinklų, asmeninių įrenginių apsaugą, duomenų dubliavimą ir kt. saugumo priemones, taip užtikrindami Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

Mūsų atliekamo asmens duomenų tvarkymo metu prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik mūsų ir mūsų partnerių įgaliotiems darbuotojams, kuriems jų reikia darbo pareigoms atlikti ir kurie tvarko Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo techninių bei organizacinių reikalavimų.

 1. Rinkodaros ir reklamos kampanijos

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami spausdintai rinkodaros ir reklaminei medžiagai kurti arba skelbti internetinėje aplinkoje.

 1. Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenų tvarkymu

Jei esate duomenų subjektas pagal ES BDAR (pavyzdžiui, esate ES pilietis ir mums teikiate savo asmeninius duomenis), turite šias teises, susijusias su asmenine informacija:

 • Teisė susipažinti su informacija. Turite teisę gauti informaciją apie tai, kodėl ir kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Turite teisę nemokami gauti savo asmens duomenų kopiją plačiai naudojamu elektroniniu formatu.
 • Tam tikrais atvejais galime paprašyti Jūsų patikslinti savo užklausą, kad galėtume tiksliau nurodyti, kokiai informacijai ir kokiems tvarkymo veiksmams ji yra taikoma, taip pat paprašyti paaiškinti užklausos motyvus.
 • Tais atvejais, kai to neleidžia įstatymai, mes negalėsime Jums suteikti informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei informacija buvo pateikta teisėsaugos institucijoms, prokuratūrai, teismui.
 • Teisė reikalauti ištaisyti. Jūs turite teisę reikalauti, kad nepagrįstai nedelsiant būtų ištaisyti netikslūs ir papildyti neišsamūs asmens duomenys.  Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, taip pat nustačius, kad mes tvarkome netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis, prašome informuoti apie būtinybę juos ištaisyti. Šiuo atveju PLANT-I-BOOST SIA turi teisę pareikalauti, kad pateiktumėte taisymą pagrindžiančius dokumentus.
 • „Teisė būti pamirštam“. Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti, kai tik duomenys nebereikalingi (a) sutarčiai vykdyti, (b) mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti, (c) kad būtų laikomasi bet kokių taikomų įstatymų, taisyklių, teisinių procesų ar vykdytinų vyriausybės prašymų. Atšaukus duotą sutikimą nebetvarkyti asmens duomenų atitinkamu tikslu, Jūsų asmens duomenų nebetvarkysime. Vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį, kad toks sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
 • Teisė apriboti tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, jei tam prieštaraujate ir nėra teisėto pagrindo tęsti tvarkymą. Vykdydami minėtas teises, mes vis dėlto ir toliau turėsime teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, siekdami įgyvendinti ar ginti teises ar teisėtą interesą, pareikšti ieškinius, kitų fizinių ar juridinių asmenų teises. Užtikrinsime, kad mūsų ir mūsų partnerių turimi Jūsų asmens duomenys būtų apriboti, jei tam nereikės neproporcingai didelių pastangų.
 • Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, jei tai tai būtina siekiant įvykdyti užduotį visuomenės labui arba jei nėra neginčijamo teisėto pagrindo tvarkyti duomenis. PLANT-I-BOOST SIA turės teisę tvarkyti asmens duomenis, jei tai bus būtina siekiant įgyvendinti ar apginti teisėtas teises ir interesus, pareikšti ieškinius (pavyzdžiui, teisminio proceso tikslais).
 • Kitos teisės pagal BDAR. Daugiau informacijos rasite apsilankę BDAR svetainėje
 • Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus atsako PLANT-I-BOOST SIA. Prašyti informacijos apie savo asmens duomenų prieinamumą, taip pat taisymus ir ištrynimus arba duomenų tvarkymo apribojimus, pareikšti prieštaravimą galite rašydami el. paštu liga.ansone@ljlinen.com, arba telefonu 26167425. Privatumo pažeidimo atveju turite teisę ginti teisės aktuose apibrėžtus interesus, pateikti skundą nagrinėti PLANT-I-BOOST SIA, Valstybinei duomenų inspekcijai, arba pateikti ieškinį teismui.